Vol. 2 No. 1 (2018): American Journal of Translational Medicine
American Journal of Translational Medicine

American Journal of Translational Medicine (ISSN 2474 -7378 for print, ISSN 2474-7386 for online) is a peer-reviewed biomedical journal publishing articles focusing on information derived from human experimentation so as to optimize the communication between basic and clinical science. The journal is published by Hawaii Gangze Inc. in Honolulu, Hawaii, USA since 2017.

Review

Li-Tng Lai , Zhengyu Zhan, Gang-Ming Zou
1-18
Non-invasive colon cancer screening test in early diagnosis of colorectal cancer
PDF
Weikang Su, Hongmei Zhang,, Zhuhua Zhang
19-34
Fructose and disease
PDF

Articles

Xiangyuan Liu, Zehua Wu, Xin Li, Zixin Gen, Yaxin Wu, Liyun Han, Ketai Guo, Jian Wang, Jiang Xu, Zilin Zhong, and Jianjun Chen
35-46
Next-Generation Sequencing Identified Three AIPLI Mutations in the Chinese Leber Congenital Amaurosis Population
PDF

Medical Educaton

Minling Zhuang, Jiayan Ni, Qianchen Wang, Zheng Wang
Would workplace violence influence medical students to change their careers in China
PDF