Xu, Jia-Qi, Chao Lin, Shuai-Ye Liu, Han-Zhong Liu, Chang-Lin Zhang, Ling-Fei Cui, Ting Bin, Gui-Nan Liu, Chun Chen, Zhi-Hua Zheng, and Qing-Hua Hou. “BNT162b2 MRNA COVID-19 Vaccine Induces Recurrent Acute Coronary Syndromes in Coronary Artery Disease Patients With Coronary Stents: a Case Report”. American Journal of Translational Medicine 6, no. 4 (December 28, 2022): 185–190. Accessed March 26, 2023. https://ajtm.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/ajtm/article/view/2441.