Yin, Xiaomao, zhiqian hu, Xinxing Li, kai xu, shuxun wei, taojun jin, shifeng teng, wenqiang wang, and wei zhang. 2023. “Development of a Cuproptosis-Related Prognostic Signature and Associated Regulatory Axis in Colon Cancer”. American Journal of Translational Medicine 7 (2):110-21. https://ajtm.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/ajtm/article/view/2762.